OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona GłównaNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE
"SYRIUSZ"
dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
przy Oddziale Dziennym  dla Dzieci
 
dyrektor - mgr Jadwiga Trzetrzelewska
z-ca dyrektora ds.terapeutycznych - lek.med.A. Lamparska-Warchalska

www.przedszkole.nzozsyriusz.pl
44-200 Rybnik, Dworek 12 b
Telefon stacjonarny: 32 440 23 45
e-mail: przedszkole.syriusz@gmail.com

Oferta pracy !!! 

         Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z Autyzmem i  Zespołem Aspergera działające przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „Syriusz” w Rybniku poszukuje osoby na stanowisko wychowawca !!!  

Wymagania: ukończone studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej i/lub nauczania osób z autyzmem lub oligofrenopedagogiki.

Gwarantujemy:

       interesującą pracę w ramach umowy o pracę na cały etat w czteroosobowej grupie dzieci w zespole dwuosobowym z drugim nauczycielem

       możliwość dokształcania i rozwoju zawodowego

       pracę w doświadczonym  i kreatywnym zespole

       możliwość zdobycia umiejętności i współpracy z wieloletnimi specjalistami  w dziedzinie całościowych zaburzeń rozwoju oraz psychiatrii dziecięcej

       dofinansowanie szkoleń, system premiowania

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy ośrodek@nzozsyriusz.pl 

lub telefoniczny 32 723 12 74


Do przedszkola przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które są realizowane w ramach wolnych miejsc.
Z rodzicami i dziećmi- kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja mająca na celu wstępną ocenę funkcjonowania dziecka i możliwość włączenia do odpowiedniej grupy. 


Informujemy, że od września br przy Ośrodku w Żorach działa terapeutyczna szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Nasi uczniowie objęci są specjalistyczną, kompleksową terapią całościowych zaburzeń rozwoju przez personel medyczny Ośrodka oraz dostosowanymi oddziaływaniami edukacyjnymi w ramach jednej placówki. Podobny program połączonych działań terapeutycznych z oświatowymi prowadzimy od lat w grupie dzieci przedszkolnych. Pozytywne doświadczenia i efekty rozwojowe u naszych dzieci skłoniły nas do stworzenia podobnej oferty dla pacjentów w wieku szkolnym.
Aktualnie prowadzimy nabór do klas I - III SP.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją Ośrodka w Żorach.

Załącznik nr 2d do Polityki Bezpieczeństwa wersja I obowiązuje od 25.05.2018r.
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  DLA KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA  TERAPEUTYCZNEGO w „SYRIUSZ” S.C.  W  ŻORACH
Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest: „SYRIUSZ" S.C. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 3C 44-240 ŻORY tel. 32 723 12 74 Reprezentowana przez: LEK.MED. ALEKSANDRĘ LAMPARSKĄ-WARCHALSKĄ - KIEROWNIKA NZOZ MGR JADWIGĘ TRZETRZELEWSKĄ - DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI CYWILNEJ
PODANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA  TERAPEUTYCZNEGO „SYRIUSZ” S.C. OPIERA SIĘ NA WYRAŻENIU ZGODY,   JEST DOBROWOLNE, LECZ KONIECZNE W CELU UWZGLĘDNIENIA OSOBY   W PROCESIE NABORU. 
Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do przedszkola terapeutycznego jest przeprowadzenie procesu naboru do grup przedszkolnych. Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, orzeczenie o kształceniu spcjalnym, dane przedstawicieli ustawowych. Odbiorcy danych osobowych:  Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych:  Dane będą usuwane po zakończeniu procesu naboru a w przypadku przyjęcia kandydata do przedszkola zostaną one przekazane do dokumentacji przedszkolnej. Prawa osoby, której dane dotyczą:  Prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec kandydatów do przedszkola zautomatyzowanych decyzji

Załącznik nr 2e do Polityki Bezpieczeństwa wersja I obowiązuje od 25.05.2018r. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  DLA OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO „SYRIUSZ” S.C.  W  ŻORACH
Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest: „SYRIUSZ" S.C. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 3C 44-240 ŻORY tel. 32 723 12 74 Reprezentowana przez: LEK.MED. ALEKSANDRĘ LAMPARSKĄ-WARCHALSKĄ - KIEROWNIKA NZOZ MGR JADWIGĘ TRZETRZELEWSKĄ - DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI CYWILNEJ
Inspektor OchronyDanych We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniemTwoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym InspektoremOchrony Danych drogą mailową iod@rodo-24.net.pl
P  ODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM  .   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjentow wynika z: • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h. • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpień 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczowychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Celem zbierania i przetwarzania jest realizowanie wszystkich zadań Przedszkola Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera przy Oddziale Dziennym  dla Dzieci zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, i kontaktowe przedszkolaków oraz ich przedstawicieli ustawowych, orzeczenie o kształceniu spcjalnym. Odbiorcy danych osobowych:  Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych:   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Prawa osoby, ktorej dane dotyczą:  Osoby uczęszczające do przedszkola posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (dane pozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.