O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

Kształcenie i terapię w Przedszkolu prowadzi kadra Oddziału Dziennego: psycholodzy,pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci.  Zajęcia dodatkowe prowadzonesą przez dogoterapeutę, logopedę, fizjoterapeutę.  Terapia dzieci jestkonsultowana medycznie.

mgr Jadwiga Trzetrzelewska-  dyrektor Przedszkola

lekarz medycyny Aleksandra Lamparska-Warchalska – pediatra,specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, zastępca dyrektora ds.terapeutycznych

mgr Katarzyna Kwaśniewska - Sobala - neurologopeda, zastępca dyrektora
ds. pedagogicznych

- filologia polska (studia magisterskie)

- logopedia i glottodydaktyka (studia podyplomowe)

- neurologopedia (studia podyplomowe)

- edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami zespektrum autyzmu (studia        

podyplomowe)

Szkolenia:

- Makaton  Ist.

- Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi aneurotypowymi

- Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera

- Budowanie systemu językowego dzieci z afazjadziecięcą

- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka do diagnozy dzieciw wieku od . miesiąca do końca 9. roku życia.

 Kursy:

- Kurs organizacji i zarzadzania w oświacie

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty:

- Diagnostyka i rehabilitacja centralnych zaburzeńsłuchu w gabinecie logopedy z zastosowaniem metody Neuroflow: dr AndrzejSenderski, mgr Julia Pyttel

- Trudności szkolne dzieci z CAPD- propozycjaautorskiego narzędzia do oceny profilu nieprawidłowości w zakresieprzetwarzania słuchowego: dr Natalia Moćko, mgr Magdalena Ławecka

Konferencje:

-Uczestnictwo w IX Ogólnopolskiej KonferencjiLogopedycznej – logopedia w teorii i praktyce

 

mgr Ewa Grzywa

- pedagogika rewalidacyjna  z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresieoligofrenopedagogiki (licencjat)

- pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja  wczesnoszkolna  z elementami  logopedii(studia magisterskie)

Warsztaty:

- Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo-taneczna ruch autentyczny

- Chusta animacyjna -„Maluchy rosną nie tylko wiosną”

Szkolenia:

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Jakpracować z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej

 

lic. Michalina Salamon

- terapia zajęciowa (studium medyczne)

- wokalistyka i animacja kultury (studium artystyczne)

- pedagogika opiekuńczo –socjalna (studialicencjackie)

- oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

-psychopedagogika zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)-studia podyplomowe

- terapia pedagogiczna i socjoterapia ( studiamagisterskie – w trakcie)

Kursy:

- Kurs podstawowy i zaawansowany zdogoterapii

- Animator zabaw 

- Kurs terapii behawioralnej (3 -modułowy)

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

mgr Aleksandra Nowacka

- edukacja elementarna z językiem angielskim (studialicencjackie)

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  z językiem obcym (studia magisterskie)

- oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Szkolenie certyfikacyjne:

- Trener umiejętności społecznych  TUS SST

Szkolenia:

- Przygotowanie do nauki czytania i nauka czytaniadzieci z zaburzeniami rozwojowymi

- Skuteczna terapia dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

Kursy:

-Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty:

- Nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej wprofilaktyce i terapii dziecka w wieku przedszkolnym
 i wczesnoszkolnym

 

mgr Iwona Kotwicka

- pedagogika specjalna i opiekuńczo-wychowawcza(studia  magisterskie)

-diagnoza i terapia psychologiczno- pedagogiczna(studia podyplomowe)

-oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

- edukacja wczesnoszkolna : wychowanie przedszkolne inauczanie początkowe
(studia podyplomowe)

Szkolenia certyfikacyjne:

- EEG – Biofeedback I stopień

- Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji (ART)

Kurs:

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

mgrBarbara Bugla

-fizjoterapia (studia magisterskie)

 Szkolenie:

-Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi
 i postularno motorycznymi

Kurs:

- Drenażlimfatyczny

 

mgrKarolina Jackowska

-fizjoterapia (studia magisterskie)

Szkolenie:

- Wczesnadiagnoza i funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu

 

mgrKarol Rusok

- fizjoterapia (studiamagisterskie)

Kurs:

- Neurofizjologiczne postawy Integracji Sensorycznej  I stopień

 

mgr Jan Miczek

-pedagogika resocjalizacyjna z w wychowaniem fizycznym (studia licencjackie)

-pedagogika resocjalizacyjna (studia magisterskie)

Kurs:

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

mgrAgnieszka Wdowiak- Winch  

  - psychologia kliniczna (studia magisterskie)

Kursy:

-Systemowa  terapia rodzin

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie  certyfikacyjne :

- TrenerTreningu Zastępowania Agresji ( ART)

 

mgr Maja Orlińska

- psychologia (studiamagisterskie)

- oligofrenopedagogika (studiapodyplomowe)

Szkolenie:

- „ Procedura NiebieskiejKarty”

 

mgr Monika Żalińska

- filozofia (studia licencjackie)

-pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia magisterskie)

- studiumjęzyka migowego z psychologią

-oligofrenopedagogika (studia podyplomowe – w trakcie)

Szkolenia:

-Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu

-Percepcja dzieci ze spektrum autyzmu

-Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

- Terapiapedagogiczna w przedszkolu i szkole

-Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole

- Terapiaręki w pracy nauczyciela przedszkola

Kursy:

-Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej: jak skuteczniestosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę

-Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

-Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej

Warsztaty:

-Warsztaty instruktażowe prowadzonych metodą Marii Montessori

 

mgrLucyna Łazarska

-pedagogika w zakresie pracy socjalno- opiekuńczej (studia magisterskie)

-pedagogika specjalna – oligofrenopedagog (studia  podyplomowe)

-nauczyciel w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: TerapiaPedagogiczna (studia podyplomowe)

-wspieranierozwoju i edukacja osób  ze spektrumautyzmu (studia podyplomowe)

Szkolenia:

-  „Alternatywne sposoby porozumiewania siędzieci niepełnosprawnych”  stopień I, II

- MAKATON– moduł 1- 4

-„Terapia dzieci z autyzmem”

-„Wychowanie fizyczne osób z autyzmem oraz głębokim upośledzeniem umysłowym”

Kursy:

- „MetodaRuchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” poziom I , II

-Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi zespecjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Wprowadzanie do mindfulness

 

mgrJustyna Ryszewska-Banko

-edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia licencjackie)

-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studiamagisterskie)

-pielęgniarstwo (licencjat)

-oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

- Wczesnei całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z Autyzmem i/lub ZespołemAspergera (studia podyplomowe- w trakcie)

Szkolenie:

- Wczesna diagnoza i funkcjonowanie dzieci ze spektrumautyzmu

Szkolenie  certyfikacyjne:

-„Szkolny model pracy z uczniem ze specjalnymi zaburzeniami w uczeniu się”.

Kursy:

- Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznychw pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty:

- Kalejdoskopzabaw

- Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków

 

mgr Ismena Kocoń - Śmich 

- pedagogika (studia magisterskie)

- socjoterapia i terapia pedagogiczna (studiapodyplomowe)

- surdopedagogika (studia podyplomowe)

Kurs certyfikacyjny:

- Johansen IAS

Szkolenie:

- Kinezjologia Edukacyjna metody dr Paula Denissona iGail Denioson

 

mgr Barbara Pawlikowska - pedagog, dogoterapeuta oraz Kosma-piesrasy border