OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

Kształcenie i terapię w Przedszkolu prowadzi kadra Oddziału Dziennego:psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci.  Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez dogoterapeutę, logopedę,fizjoterapeutów.  Terapia dzieci jest konsultowana medycznie.


mgr Katarzyna Kwaśniewska - Sobala- neurologopeda, zastępca dyrektora
ds.pedagogicznych

-filologia polska( studia magisterskie)

-logopedia i glottodydaktyka( studia podyplomowe)

-neurologopedia ( studia podyplomowe)

-edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(studia

podyplomowe)

Szkolenie:

 • MAKATON I st.

 • Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi

 •  Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera

 • Budowanie systemu językowego dzieci z afazja dziecięcą

Kurs:

 • Kurs organizacji i zarządzania w oświacie – w trakcie

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Ewa Grzywa

-pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (licencjat)

-pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii (studia magisterskie)

Warsztaty:

 • Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo- taneczna ruch autentyczny

 • Chusta animacyjna -„Maluchy rosną nie tylko wiosną”

Kurs:

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

lic.Michalina Salamon

-terapia zajęciowa (studium medyczne)

-wokalistyka i animacja kultury (studium artystyczne)

-pedagogika opiekuńczo –socjalna ( studia licencjackie)

-oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe)

-psychopedagogika zaburzeń ze spektrum autyzmu( ASD) -studia podyplomowe

-terapia pedagogiczna i socjoterapia ( studia magisterskie – w trakcie)


Kurs:

 • Kurs podstawowy i zaawansowany z dogoterapii

 • Animator zabaw 

 • Kurs terapii behawioralnej ( 3 -modułowy)

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Aleksandra Nowacka

-edukacja elementarna z językiem angielskim ( studia licencjackie)

-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym( studiamagisterskie)

-oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe)

Szkolenie certyfikacyjne:

 • Trener umiejętności społecznych TUS SST

Szkolenie:

 • Przygotowanie do nauki czytania i nauka czytania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

 • Skuteczna terapia dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

Kurs:

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty:

 • Nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej w profilaktyce i terapii dziecka
  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

mgr Iwona Kotwicka

-pedagogika specjalna i opiekuńczo-wychowawcza (studia magisterskie)

-diagnoza i terapia psychologiczno- pedagogiczna( studia podyplomowe)

-oligofrenopedagogika( studia podyplomowe)

-edukacja wczesnoszkolna : wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
( studia podyplomowe)

Szkolenie certyfikacyjne:

 • EEG– Biofeedback I st.

 • Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji (ART)

Kurs:

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Barbara Bugla

-fizjoterapia ( studia magisterskie)

Szkolenie:

 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i postularno motorycznymi

Kurs:

 • Drenaż limfatyczny

mgr Karolina Jackowska

-fizjoterapia ( studia magisterskie)

mgr Karol Rusok

-fizjoterapia ( studia magisterskie)

mgr Jan Miczek

-pedagogika resocjalizacyjna z w wychowaniem fizycznym ( studia licencjackie)

-pedagogika resocjalizacyjna ( studia magisterskie)

Kurs:

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Hanna Rajna

-nauki o rodzinie: wiedza o rodzinie i społeczeństwie( studia magisterskie)

-psychologia ( studia magisterskie)

-wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz ich rodzin
( studia podyplomowe)

Szkolenie:

 • Makaton I st.

 • Sposoby pomocy dziecku z zaburzeniami społeczno emocjonalnymi. Przegląd metod pracy terapeutycznej

 •  I stopień

 • Stymulacja funkcji poznawczych dziecka w wieku przedszkolnym . Przygotowanie do nauki czytania i pisania

 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. „ Odmienność i podobieństwa”– całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży

 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Kurs:

 • Karta Oceny Zachowania i Emocji ( KOZE)

mgr Agnieszka Wdowiak- Winch

-psychologia kliniczna ( studia magisterskie)

Kurs:

 • Systemowa terapia rodzin

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie certyfikacyjne :

 • Trener Treningu Zastępowania Agresji ( ART)

mgr Monika Żalińska

-filozofia(studia licencjackie)

-pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ( studia magisterskie)

-studium języka migowego z psychologią

Szkolenie:

 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu

Kurs:

 • Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

 • Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole

 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty:

 • Terapia ręki w pracy nauczyciela przedszkola

 • Warsztaty instruktażowe prowadzonych metodą Marii Montessori

mgr Lucyna Łazarska

-pedagogika w zakresie pracy socjalno- opiekuńczej ( studia magisterskie)

-pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

-nauczyciel w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu:Terapia Pedagogiczna ( studia podyplomowe)

-wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe)

Szkolenie:

 • „ Alternatywne sposobyporozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” stopieńI, II

 • MAKATON– moduł 1- 4

 • Terapia dzieci z autyzmem”

 • Wychowanie fizyczne osób z autyzmem oraz głębokim upośledzeniem umysłowym”

Kurs:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” poziom I , II

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Justyna Ryszewska-Banko

-edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne( studialicencjackie)

-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne(studia magisterskie)

- pielęgniarstwo (licencjat)

-oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe- w trakcie)

Szkolenie certyfikacyjne:

 • Szkolny model pracy z uczeniem ze specjalnymi zaburzeniami w uczeniu się”

Kurs:

 • Nauczyciel rytmiki i zajęć muzyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi
  zes pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Ismena Kocoń - Śmich

-pedagogika ( studia magisterskie)

-socjoterapia i terapia pedagogiczna ( studia podyplomowe)

-surdopedagogika ( studia podyplomowe)

Kurs certyfikacyjny:

 • Johansen IAS

Szkolenie:

 • Kinezjologia Edukacyjna metody dr Paula Denissona i Gail Denioson

mgr Barbara Pawlikowska- pedagog, dogoterapeuta oraz Kosma-pies rasy border