O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Organizacja

Przedszkole działa od godz. 8.00 do 15.30 od poniedziałku do pi±tku przez cały rok.  
Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny

 Programem przedszkolnym i intensywn± terapi± mog± być objęte dzieci od 3 roku życia (od 2,5r.ż. za zgod± dyrektora) do czasu podjęcia nauki w szkole. Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy uzupełnić o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczn±.
Z rodzicami i dziećmi- kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja maj±ca na celu wstępn± ocenę funkcjonowania dziecka i możliwo¶ć wł±czenia do grupy.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja kwalifikacyjna.
Dzieci przebywaj± w przedszkolu od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 8.00 do 13.00 chyba, że wskazania medyczne zalecaj± skrócenie b±dĽ wydłużenie czasu terapii. W trakcie pobytu stale odbywaj± się różnorodne oddziaływania terapeutyczne indywidualne i grupowe. Dzieci otrzymuj± dwa posiłki - ¶niadanie (własne) i obiad.