OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

O Przedszkolu

Zapraszamy do naszego oddziału przedszkola terapeutycznego w Rybniku ul. Dworek 12b.

Od września 2015r w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym w Rybniku działa drugi oddział naszego przedszkola, gdzie realizujemy ten sam co w placówce w Żorach, autorski program terapii autyzmu i zespołu Aspergera  AtutIdeą naszego programu jest, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, a nie dziecko było włączane w sztywne ramy terapeutyczne określonej metody. Przedszkole działa w placówce medycznej co pozwala na prowadzenie stałej terapii i leczenia dziecka z jednoczesną edukacją przedszkolną. 

Leczenie realizowane jest przez placówkę medyczną. Przedszkole, jak każda inna placówka oświatowa, nie ma uprawnień do leczenia. Realizuje program edukacyjny w rzeczywisty sposób dostosowany indywidualnie do dziecka oraz do aktualnie prowadzonej w Oddziale terapii.

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej "Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony Brody wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze organizowane są w małych grupach, parach oraz indywidualnie na podstawie miesięcznych planów pracy obejmujących kształcenie w obszarach edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno-społecznej, artystycznej, zdrowotnej i ruchowej
Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku,niedaleko terenów rekreacyjnych i najnowocześniejszego w mieście placu zabaw. 
Przedszkole działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00. 
Udział dziecka w zajęciach terapeutycznych oraz pobyt w przedszkolu i wyżywienie są bezpłatne.
Przyjęcia trwają cały rok.

Chętnych rodziców prosimy o kontakt w rejestracji Ośrodka w Rybniku od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 14.30.


 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
 DLA KANDYDATÓW DO NIEPUBLICZNEGOPRZEDSZKOLA 
TERAPEUTYCZNEGO„SYRIUSZ”  W  RYBNIKU

 

 

Powołując się na przepisy Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

                „SYRIUSZ" S.C.

            Ul. Dworek 12B

            44-200 RYBNIK

            tel. 32 440 23 45

Reprezentowanaprzez:

            mgrJadwigę Trzetrzelewską

            lek.med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanychz przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować sięz naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową iod@rodo-24.net.pl

 

Podaniedanych osobowych kandydatów do przedszkola terapeutycznego „SYRIUSZ” S.C.opiera się na wyrażeniu zgody,

jestdobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby
w procesie naboru.

 

Celem zbieraniai przetwarzania danych osobowych kandydatów do przedszkola terapeutycznegojest przeprowadzenie procesu naboru do grup przedszkolnych.

Podstawowekategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, daneadresowe, dane kontaktowe, orzeczenie o kształceniu specjalnym, daneprzedstawicieli ustawowych.

Odbiorcy danychosobowych:  Nie udostępniamy danychinnym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Okresprzechowywania danych osobowych: Dane będą usuwane po zakończeniu procesu naboru a w przypadku przyjęcia kandydata do przedszkola zostaną oneprzekazane do dokumentacji przedszkolnej.

Prawa osoby,której dane dotyczą:  Prawo dostępudo swoich danych osobowych,  ichsprostowania, uzupełnienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawowniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmowałwobec kandydatów do przedszkola zautomatyzowanych decyzji.


INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
 DLA OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH DONIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO„SYRIUSZ”  W  RYBNIKU

 

Powołując się na przepisy Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

                „SYRIUSZ" S.C.

            Ul. Dworek 12B

            44-200 RYBNIK

            tel. 32440 23 45

Reprezentowana przez:

            mgrJadwigę Trzetrzelewską

            lek. med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkichsprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możeszkontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailowąiod@rodo-24.net.pl

PODANIE DANYCHOSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM.

Podstawa prawnaprzetwarzania danych osobowych wynika z:

·     RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h.

·     Ustawaz dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

·     RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpień 2017 r. w sprawie organizacjikształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działańopiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych,zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

·   RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobuprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacjiprzebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tejdokumentacji

Celem zbieraniai przetwarzania jest realizowaniewszystkich zadań Przedszkola Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem i ZespołemAspergera przy Oddziale Dziennym   zgodnie z obowiązującymiaktami prawnymi.

Podstawowekategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe,i kontaktowe przedszkolaków oraz ich przedstawicieli ustawowych, orzeczenie okształceniu specjalnym.

Odbiorcy danychosobowych:  Nie udostępniamy danychinnym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Okresprzechowywania danych osobowych:  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Prawa osoby,której dane dotyczą:  Osoby uczęszczającedo przedszkola posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania i uzupełnienia oraz wniektórych przypadkach (dane pozyskane na podstawie zgody) doprzeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony DanychOsobowych. Administrator Danych Osobowychnie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzjibędących wynikiem profilowania.